O szkole

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
ul. Mickiewicza 9
63-700 Krotoszyn
tel./faks: 62 508 71 75
tel. kom. 698 732 238
e-mail: gimnazjum@holding.edu.pl
WWW: gimnazjum.holding.edu.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie jest placówką oświatową kształcąca młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Organem prowadzącym jest Holding Edukacyjny Sp. z o. o. w Pleszewie.

Jesteśmy szkołą niepubliczną z prawami szkoły publicznej. Nadrzędnym założeniem szkoły jest pomoc młodzieży mającej problemy (wynikające z różnych przyczyn: środowiskowych, rodzinnych, intelektualnych, i in.) w ukończeniu gimnazjum w normalnym trybie.

Organizacja pracy w szkole umożliwia naszym uczniom wcześniejsze rozpoczęcie nauki wybranego zawodu. Przyuczenie zawodowe jest organizowane we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Krotoszynie, a uczniowie kształcą się w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, ślusarz, monter instalacji budowlanych, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, wędliniarz, dekarz, elektryk. Praktyka zawodowa uczniów trwa do 22 miesięcy. Przyuczenie w zawodzie jest organizowane u przedsiębiorców indywidualnych oraz w zakładach państwowych na terenie powiatu krotoszyńskiego, a także w regionie Milicza i Rawicza. Każdy uczeń po zakończeniu nauki w naszej szkole podchodzi do egzaminu z przyuczenia do wykonywania określonej pracy organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu lub w przypadku zawodów nierzemieślniczych do sprawdzianu z przyuczenia do wykonywania określonej pracy, który ma taką samą rangę ważności, co wcześniej wymieniony egzamin.

MISJA SZKOŁY

Praca jest dobrem człowieka, przez pracę bowiem człowiek urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej „staje się człowiekiem”.
— Jan Paweł II

We wszystkich działaniach kierujemy się  wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka.
Wychowujemy uczniów w duchu  wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Wszyscy nauczyciele angażują się w proces wychowania.
Wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, a także ich dalszy los.
Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych.
Współdziałamy z rodzicami i innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi naszych uczniów i szkołę.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła:

  • zapewnia wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe traktowanie;
  • przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego;
  • jest bezpieczna i przyjazna wszystkim uczniom;
  • przygotowuje uczniów do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie obywatelskim;
  • mobilizuje ucznia do samodzielnego rozwiązywania problemów i krzewi wiarę we własne siły;
  • dba o estetykę szkoły.