Statut szkoły

Pobierz Statut (PDF).
Pobierz aneksy do Statutu.

STATUT GIMNAZJUM Z ODZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY
w Krotoszynie

Krotoszyn, dnia 1 września 2012 r.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy z siedzibą w Krotoszynie,
ul. Mickiewicza 9.

§ 2

Organem prowadzącym szkołę jest HOLDING EDUKACYJNY Sp. z o.o. w Pleszewie.

§ 3

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

§ 4

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy jest szkołą niepubliczną
o uprawnienia szkoły publicznej kształcącą młodzież w systemie dziennym na podbudowie szkoły podstawowej. Miejscem prowadzenia zajęć jest: Krotoszyn, ul. Mickiewicza 9. Absolwent uzyskuje przyuczenie do następujących zawodów :
i. kucharz małej gastronomii
ii. ogrodnik
iii. murarz
iv. malarz
v. krawiec
vi. tapicer
vii. ślusarz

W miarę potrzeb na rynku pracy Szkoła może wprowadzać inne zawody, w których uczniowie będą zdobywali przyuczenie .

§ 5

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy kształci w cyklu 3 – letnim.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

§ 6

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w zakresie kształcenia, w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, poprzez nowoczesny proces nauczania i prowadzenie zajęć wyrównawczych,
b) umożliwia absolwentom szkoły dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
i. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
ii. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
iii. zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i zapewnia im warunki niezbędne do ich rozwoju poprzez:
i. system zapomóg i stypendium w miarę posiadanych środków,
ii. współpracę z instytucjami opieki społecznej,
iii. prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
iv. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
d) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
i. zapewnienie odpowiedniej bazy,
ii. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
iii. realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,
e) dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia,
a ponadto:
i. pomieszczenie dla działalności Samorządu Uczniowskiego,
ii. multimedialną pracownię z dostępem do Internetu,
iii. kancelarię, sekretariat szkoły i archiwum,
iv. salę gimnastyczną, tereny sportowo – rekreacyjne oraz szatnię,
v. specjalistyczne pracownie przedmiotowe.
2. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy zapewnia bezpieczne
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki dla wszystkich uczniów szkoły.
3. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy upowszechnia wiedzę prozdrowotną i ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów zdrowia i ochrony środowiska.
4. Misję oraz organizację szkoły, jej zadania i cele strategiczne określane są
w Strategicznym Planie Rozwoju Szkoły. Dokument ten Dyrektor szkoły przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i przekazuje do wiadomości i wykorzystania organowi prowadzącemu szkołę.

§7

1. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wykonuje wyżej wymienione cele i zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
a) obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia dydaktyczne,
b) działania Dyrektora,
c) działania Rady Pedagogicznej,
d) działania wychowawców,
e) działania poradni psychologiczno – pedagogicznej,
f) działania Samorządu Uczniowskiego,
g) działania Rady Rodziców,
h) udostępnienie biblioteki, czytelni szkolnej,
i) opiekę medyczną,
j) obowiązkowe dyżury nauczycieli w czasie przerw,
k) organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych,
l) umożliwianie uczniom udziału w życiu kulturalnym szkoły, regionu,
m) działalność szkolnego doradcy zawodowego,
n) organizowanie, w miarę potrzeb, wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych i rekreacyjnych.

ROZDZIAŁ III

Organy szkoły

§ 8

1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.

§ 9

1. Dyrektor szkoły jest:
a) kierownikiem szkoły, jako niepublicznej placówki oświatowej o uprawnieniach publicznych,
b) kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
2. Dyrektor szkoły w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działanie i realizację szkolnych programów zdrowotnych,
c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców
w szczególności:
i. kontrola zadań dydaktycznych, prac organizacyjnych nauczyciela, sposób przeprowadzania lekcji (hospitacje, dokumentacja przed i pohospitacyjna), zakres oraz skuteczność szeroko pojętych działań edukacyjnych nauczyciela,
ii. badanie zapisów w dokumentach szkolnych (głównie poprzez przegląd dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen),
iii. analizowanie planów pracy.
d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
e) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie z ich realizacji,
f) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
g) ustala organizację pracy szkoły,
h) w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej – w celu podjęcia uchwały – projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
i) przydziela nauczycielom dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne,
j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
k) powierza nauczycielom stanowiska kierownicze i odwołuje z nich,
l) wykonuje funkcję kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, w szczególności decyduje w sprawach:
i. zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli,
ii. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom,
iii. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
m) wydaje decyzje administracyjne dotyczące:
i. odmowy lub zgody na indywidualny program albo tok nauczania, realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
ii. nadawanie aktów nauczyciela kontraktowego,
iii. odmowa nadania stopnia awansu zawodowego,
iv. określenia skróconego stażu dla nauczycieli kontraktowych realizujących plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
v. skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły.
n) podejmuje rozstrzygnięcia nie będące decyzjami administracyjnymi w sprawie:
i. wstrzymania wykonania uchwały Rady Pedagogicznej,
ii. zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków,
o) organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
p) współpracuje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole,
q) podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na wniosek rodziców lub Rady Pedagogicznej,
r) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym, realizacji planów rozwoju zawodowego dla potrzeb awansu zawodowego, przydziela opiekunów stażu,
s) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
t) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego,
u) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
v) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
w) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10

1. Rada Pedagogiczna:
1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje Dyrektor szkoły.
2. Zebrania mogą być także organizowane z inicjatywy organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
3. składa się z wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum
z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz przewodniczącego, którym jest Dyrektor szkoły,
4. podejmuje decyzje i uchwały podczas obrad, w których udział biorą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz inne osoby zapraszane przez przewodniczącego,
5. uchwala własny regulamin,
6. posiada następujące kompetencje:
a) zatwierdzenie planu pracy szkoły,
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
f) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie Dyrektora z funkcji.
7. zobowiązana jest do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dostępu do danych osobowych słuchaczy oraz spraw poufnych, które mogą naruszać dobra osobiste słuchaczy oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 10, niezgodnych
z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty oraz organ prowadzący.
3. Kurator Oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwały w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Kuratora jest ostateczna.

§ 12

4. Rada Rodziców:
a) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
c) działa na rzecz stałej poprawy bazy,
d) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
f) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy,
g) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
h) wydaje opinie o pracy nauczycieli przy zdobywaniu przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego,
i) szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin.

§ 13

5. Samorząd Uczniowski:
a) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania
i promowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
viii. trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,
ix. tygodniowe uprzedzenie o zamiarze przeprowadzenia sprawdzenia umiejętności.
b) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
x. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
xi. prawo do organizacji życia szkolnego,
xii. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
xiii. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
c) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.

§ 14

1. Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów między nimi:
1) każdy organ szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji,
które ujęte są w niniejszym Statucie szkoły oraz w przepisach szczegółowych,
2) organy szkoły opracowują dla swoich potrzeb zasady działalności oraz regulaminy, które ogłaszają społeczności szkolnej w sposób zwyczajowo przyjęty,
3) organy szkoły współpracują ze sobą za pośrednictwem Dyrektora szkoły, który również rozstrzyga spory powstałe między nimi,
4) Dyrektor szkoły wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków,
5) Spór powstały między Dyrektorem, a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący szkołę.
6) W sprawach spornych ustala się, co następuje:
a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy,
b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz
z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
c) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja szkoły

§ 15

1. Szczegółową organizację nauczania, w danym roku szkolnym określa plan nauczania.
2. Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 16

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania i wychowania w danym roku szkolnym określa plan pracy opracowany przez Dyrektora.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest Oddział Przysposabiający do Pracy.
4. Uczniowie realizują w danym roku szkolnym przedmioty obowiązkowe, przewidziane planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
5. Podział uczniów na grupy uzależniany jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
9. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
11. Klasę organizuje Dyrektor szkoły w oparciu o odrębne przepisy.
12. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 11 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając: wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
13. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie
z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb
i możliwości uczniów.
14. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.
15. Klasyfikacja uczniów odbywa się w wyniku uzyskania pozytywnych ocen
z przedmiotów nauczania objętych programem zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zaliczenia przygotowania zawodowego.

§ 17

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły, a szkołą wyższą.

§ 18

1. W szkole tworzy się bibliotekę szkolną wraz z czytelnią.
2. Zadania biblioteki:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i słuchaczy oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§19

l. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracownika ekonomicznego – głównego księgowego
i pracowników administracji, doradcę zawodowego, pedagoga, psychologa.
2. Zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§20

1. Nauczyciele realizują pracę dydaktyczną oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy.
2. Podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.
3. Przebieg procesu dydaktycznego winien przebiegać zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki przy pełnym osobistym zaangażowaniu nauczycieli.
4. Nauczyciele mają obowiązek:
1) rzetelnie realizować program nauczania zgodne z podstawą programową
i standardami wymagań egzaminacyjnych,
2) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej oraz wnioskować o jego modernizację lub uzupełnienie,
3) rozwijać wszechstronne zainteresowania i zdolności uczniów,
4) pomagać uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
5) bezstronnie i sprawiedliwie oceniać wszystkich uczniów, zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
6) być obiektywnym bez względu na własne przekonania polityczne i religijne,
7) informować wychowawcę klasy, Dyrektora oraz Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktycznych swoich uczniów,
8) prezentować właściwą postawę etyczną,
9) doskonalić swe umiejętności i aktualizować wiedzę,
10) kształtować szacunek dla dobrej pracy,
11) prowadzić prawidłowo dokumentację pedagogiczną,
12) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy,
13) przestrzegać zapisów statutowych,
14) w sali gimnastycznej i na boisku sportowym używać tylko sprawnego sprzętu,
15) na każdych zajęciach kontrolować obecność uczniów,
16) pełnić dyżury zgodnie z harmonogramem,
17) dbać o poprawność językową uczniów,
18) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym staż,
19) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych.
5. Nauczyciele zobowiązani są corocznie opracować plany pracy zgodnie z aktualnym programem nauczania, podstawą programową oraz wymaganiami egzaminacyjnymi dla danego przedmiotu.
6. Nauczyciele mają prawo:
1) współdecydować o charakterze szkoły jako członkowie Rady Pedagogicznej,
2) decydować w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
3) decydować o ocenie swoich uczniów,
4) wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów.
7. Nauczyciele odpowiadają za powierzony im sprzęt szkolny i środki dydaktyczne.

§ 21

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora gimnazjum.
3. Zespół przedmiotowy ustala zestaw programów nauczania i podręczników:
1) corocznie przygotowuje informacje, najpóźniej do końca maja, o podręcznikach obowiązujących w następnym roku szkolnym,
2) w sytuacjach szczególnych może zmienić w zestawie obowiązujący program nauczania lub podręczniki,
3) opracowuje kryteria oceniania uczniów oraz sposób badania ich osiągnięć,
4) opiniuje przygotowywane w szkole autorskie programy nauczania,
5) wymienia doświadczenia i organizuje lekcje koleżeńskie.
4. Zespół wychowawczy:
1) powołuje go każdorazowo Dyrektor szkoły,
2) w skład zespołu wchodzą nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog.
3) zadaniem zespołu jest rozpoznanie, analiza i szukanie dróg rozwiązania problemów wychowawczych, które sprawiają uczniowie,
4) zespół może wnioskować o przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy, skreślenie i powrót ucznia do szkoły macierzystej w sytuacjach, w których nie skutkują zaproponowane inne działania wychowawcze.
5. Zespoły problemowo-zadaniowe powołuje Dyrektor szkoły na czas wykonania określonego zadania. Po wykonaniu zadania zespół problemowy informuje Radę Pedagogiczną o efektach pracy.

§22

1. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tym samym oddziałem przez cały okres nauczania
w gimnazjum.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.
4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 powinien:
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2) opracować wspólnie z uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
5) współpracować z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia (kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego),
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy,
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu
w nauce i zachowania ucznia,
11) powiadamiać w formie spotkania z rodzicami lub pisemnej o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,
12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia
o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego,
13) uczestniczyć w zebraniach informacyjnych dla rodziców i wywiadówkach.
7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie

§ 23

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 15 do l8 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2. Dyrektor przyjmuje do gimnazjum wszystkich uczniów. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 24

1. Uczeń ma prawo do respektowania praw zagwarantowanych mu w Konwencji o Prawach Dziecka, szczególnie ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
2. Uczeń gimnazjum ma prawo:
1) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) poszanowania swojej godności,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach dodatkowych oraz wyrównywania poziomu wiedzy i umiejętności,
7) swobody wyrażania myśli i przekonali, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
8) korzystania z pomocy doraźnej,
9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
10) nietykalności osobistej,
11) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów,
13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
14) egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego.

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i przygotowaniu zawodowym oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie 14 dni
w formie pisemnej,
3) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
4) wystrzegania się szkodliwych nałogów,
5) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
6) przestrzegania zasad kultury współżycia,
7) dbania o honor i tradycję gimnazjum,
8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
9) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 9, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
10) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły
i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
11) dbania o schludny wygląd,
12) stosowania się do zarządzeń Dyrektora szkoły w sprawie warunków korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
13) podejść do egzaminu gimnazjalnego.
4. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę i frekwencję,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę,
5) inną działalność, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej.
5. Nagrody przyznaje Dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Udzielanie kar dla uczniów:
1) uczeń może być ukarany za:
a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcjach i zajęciach z praktycznej nauki zawodu, notoryczne spóźnianie się),
b) nieodpowiednią i naganną kulturę osobistą (nieokazywanie szacunku dorosłym
i kolegom, używanie wulgarnych słów, niepodporządkowanie się zaleceniom
i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i nauczycieli),
c) brak dbałości o zdrowie własne i kolegów (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających, znęcanie się nad innymi, samookaleczenie),
d) postępowanie niezgodne z dobrem szkolnej społeczności (niekulturalne zachowanie się poza szkołą, nieposzanowanie poglądów i przekonań innych ludzi, nieposzanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, brak troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd),
2) rodzaje kar:
a) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy,
b) nagana udzielona przez wychowawcę klasy,
c) upomnienie z wpisem do dziennika lekcyjnego udzielone przez Dyrektora szkoły,
d) nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
e) nagana z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły udzielona przez Dyrektora szkoły lub kierownika internatu połączona z zawiadomieniem rodziców, opiekunów
i zakładu pracy w którym młodociany pracownik odbywa praktykę,
f) usunięcie ze szkoły.
3) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż 5 miesięcy), jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej trzech podmiotów z wymienionych poniżej:
a) samorząd klasowy,
b) Samorząd Uczniowski,
c) wychowawca klasy,
d) Rada Rodziców,
e) Rada Pedagogiczna.
4) jeżeli próba z pkt. 3 wypadnie pozytywnie, kara zostanie darowana (w ciągu roku szkolnego poręczenie można uzyskać tylko jeden raz),
5) uczeń ma prawo do odwołania się od kary, jeżeli jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców jest ona bezzasadna, krzywdząca i niewspółmierna do winy,
6) odwołanie się od kary może nastąpić poprzez Samorząd Uczniowski, wychowawcę klasy, Radę Pedagogiczną oraz bezpośrednio do Dyrektora szkoły (w terminie 7 dni od jej wymierzenia),
7) kryteria karania:
a) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy udziela się za: spóźnianie się na zajęcia, złośliwe i szydercze uwagi kierowane pod adresem innych uczniów, utrudnianie pracy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, pozorowanie złych zachowań z oskarżeniem innych uczniów o ich popełnienie, samowolne opuszczanie lekcji,
b) nagana wychowawcy klasy może zostać udzielona za: powtarzające się upomnienia wychowawcy klasy z pkt. 7) lit. a), wulgarne i aroganckie zachowanie się wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
c) upomnienie udzielone przez Dyrektora szkoły może być za powtarzające się nagany wychowawcy związane z pkt. 7) lit. b),
d) nagana udzielona przez Dyrektora szkoły może być za: brak poprawy po zastosowaniu kary zawartej w pkt. 7) lit. c), niemoralne zachowanie, które łamie ogólnie przyjęte normy,
e) nagana z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły udzielona przez Dyrektora szkoły połączona z zawiadomieniem rodziców, opiekunów i zakładu pracy, w którym młodociany pracownik odbywa praktyczną naukę zawodu, może być za: wielokrotne powtarzanie się wcześniej udzielonych kar, niszczenie mienia szkolnego (włącznie z obowiązkiem naprawienia szkody), przebywanie na terenie szkoły i w miejscach publicznych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, kradzieże w szkole i poza nią, wymuszenia dokonane na innych uczniach, odurzenie narkotykami lub innymi substancjami odurzającymi,
palenie papierosów na terenie szkoły (tabaka), znęcanie fizyczne lub psychiczne na innych osobach, prowokowanie zachowań agresywnych u innych osób, nieposzanowanie godności i autorytetu nauczyciela lub innych pracowników szkoły, niszczenie i fałszowanie dokumentów szkolnych (dopisywanie, poprawianie ocen, zmian frekwencji, wyrywanie kartek) lub likwidowanie, fałszowanie wpisów w dzienniczkach praktyk, celowe zagubienie lub ukrycie dziennika, powyżej 40% nieobecności nieusprawiedliwionych liczonych narastająco, spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia swojego lub innych uczniów,
f) usunięcie ze szkoły może zostać podjęte za: 60% nieobecności nieusprawiedliwionych, handel narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
ponowne wykroczenie z pkt.7) lit. e), odbywanie wyroku, celowe zniszczenie dziennika lub innej ważnej dokumentacji szkolnej, wnoszenie, posiadanie
i spożywanie alkoholu w szkole i na imprezach szkolnych odbywających się poza szkołą, fałszowanie zwolnień lekarskich, rozwiązanie przez zakład umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, porzucenie szkoły przez ucznia,
8) nie mogą być stosowanie kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,
9) wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze,
10) nauczyciele i inni pracownicy szkoły składają wychowawcy klasy informacje na temat zachowania uczniów danej klasy na bieżąco,
11) informacje, które mogą mieć wpływ na oceny z zachowania uczniów, nakładania kar i przyznawania nagród, należy składać do wychowawcy klasy co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W tym terminie jest ustalona ocena z zachowania uczniów.

§ 25

1. Gimnazjum organizuje dla młodocianych pracowników praktyczną naukę zawodu
w ramach przygotowania zawodowego.
2. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu.

§ 26

1. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy posiada Program Wychowawczy oraz Profilaktyczny (załączniki do Statutu).
2. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdział VII

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działanie szkoły

§ 23

1. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy opiera swoją działalność o środki finansowe uzyskane z:
1) dotacji z budżetu gminy przyznawanych na podstawie przepisów art. 90 ustawy
o systemie oświaty,
2) darowizn.
2. Postanowienia ust. 1 nie wykluczają pozyskiwania środków na działalność Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w inny zgodny z prawem sposób.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§23

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak też wynikające z celów
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
3. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy posiada pieczęć urzędową
o następującej treści:

GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI do PRACY
w KROTOSZYNIE

4. Szkoła posiada również pieczęć okrągłą o następującej treści:
1) duża – Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie,
2) mała – Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie.
5. Świadectwa szkolne, dyplomy oraz stosowane zaświadczenia posiadają w treści nazwę szkoły jako jednostki pedagogicznej – Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie.

§24

l. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§25

l. Statut Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie wchodzi
w życie z dniem nadania przez Organ Prowadzący – Holding Edukacyjny sp. z o. o.